What gene would you guys assume? ๐Ÿ˜

3 Likes

Cinnamon or Black Pastel is my guess from those pics.

1 Like

I second the cinnamon or black pastel.

1 Like

I assumed cinnamon although itโ€™s for sale at my local pet smart as a normal I think Iโ€™ll take a gamble :joy:

1 Like

Do you currently/think about breeding? If so you could possibly try to prove it out when he/she is up to size. Just saying

I recently just had my first clutch hatch out couldnโ€™t be more excited hoping in a few years to have a name for myself within the hobby :slightly_smiling_face:

1 Like

I also sexed it, for sure a female

1 Like

Then it is up to you to gamble but I would recommend MM thought

I agree thatโ€™s where I got most of my collection just wanted input from others as to what theyโ€™re opinions were

1 Like

Itโ€™s a Cinnamon something you can pickup at a show for $40/$60 from a breeder.

4 Likes

I appreciate the insight almost every post ive creates here youโ€™ve helped me with :slightly_smiling_face:

3 Likes

That is the point of the community to share knowledge and share the love of reptiles

1 Like

Yeah petsmarts and pectos donโ€™t really sell morphs. They sort of group all of them as normal from what Iโ€™ve seen. Morphs such as fire, blade, enchi, and a couple others get sold as normals but the funny thing is that they sell pastels as โ€œfancyโ€.

2 Likes

I would say cinnamon doesnโ€™t look black pastel

2 Likes

Cinnamon. Though I donโ€™t personally recommend snakes from petco or petsmart. They usually neglect em and supporting them doing so isnโ€™t the best thing. Better to get from a good breeder and support someone that needs it/deserves it.

1 Like

Cinnamon from my end.